Saturday, 6 April 2013

Сравнителен анализ- карпатски руни.


          Карпатското руническо писмо е известно от две находки: световноизвестното съкровище от Нагь Сент Миклош и кутията за игли от Сарваш. Съкровището от Нагь Сент Миклош е открито през 1799 година и се състои от 23 златни съда. По съдовете са врязани 12 рунически надписа. Според Мавродинов и повечето от българските учени съкровището и надписите са прабългарски (Мавродинов Н. 1943). Според Ю. Немет който прави опит за дешифриране на надписите, те са печенежки (Немет Ю. 1986). Според Ласло надписите от НСМ са написани на унгарски а според Г. Наги и И. Бона аварски (Наги Г. 1895, Бона И. 1984). През 1983 по време на археологически разкопки недалеч от унгарския град Сарваш е открита кутия за игли на която е врязан надпис от 59 знака. От 19 -те отделни знака от Сарваш 15 са еднакви със знаците от НСМ. Според унгарските учени надписа от Сарваш е писан с азбуката с която са писани надписите от НСМ (Рона -Таш А. 1985).
         В долната таблица сравнявам 44 -те мурфатларски знака с карпатските руни. Единадесет от мурфатларските знаци съвпадат по форма с карпатските руни.
Сравнителен анализ- глаголица.


      В днешни дни почти всички слависти смятат, че глаголицата е създадена от Константин-Кирил Философ за писане на богослужебните книги на славянски език след 863 година. За произхода на буквите на глаголицата обаче, има множество теории. Едни автори допускат, че прототип на глаголицата е гръцкият минискул (Тейлър, Ягич), а други приемат че някои от буквите са създадени по образец на староеврейската, коптската и арменската азбука (А Ралфс, В. Вондрак, Н. Грунски). Според Г. Чернохвостов глаголическите букви са създадени като комбинация от три основни християнски символа- кръст, кръг и триъгълник (Иванова Т. 2004, Граматика на старобългарския език 1991).
      В долната таблица сравнявам 44 -те мурфатларски знака с буквите на глаголицата. Десет от мурфатларските знаци съвпадат по форма с букви от глаголицата. Поради особената заоблена форма на глаголическата едно такова сравняване с правите линии на руните е донякъде условно.  Сравнителен анализ- кирилица


     Първоначално се е смятало, че азбуката създадена през около 863 година от Кирил и Методий за записване на богослужебните книги на славянски език е била кирилицата (И Добровски, И Срезневски), а глаголицата е била тайнопис. Понастоящем повечето учени смятат, че глаголицата е създадена от светите братя а кирилицата от един от техните ученици на базата на гръцкия унициал като са добавени букви за липсващите в гръцката азбука славянски звуци (Иванова Т. 2004, Граматика на старобългарския език 1991).
     В долната таблица сравнявам 44 -те мурфатларски знака с буквите на кирилицата. Десет от мурфатларските знаци съвпадат по форма с букви от кирилицата.
Thursday, 4 April 2013

Сравнителен анализ - гръцка азбука.

       Гръцкият език и гръцката азбука са официални език и писменост в ранносредновековна България до приемане на учениците на Кирил и Методий от княз Борис през 886 г. Днес разполагаме с над 70 надписа издадени от Българската държава по различни поводи. Най-ранните са от времето на Тервел а най-късния от времето на Симеон (Бешевлиев В. 1979). Може би и затова глаголицата бива изместена в България от новосъздадената кирилица, в основата на която влиза изцяло без изменение гръцкия унициал (Граматика на старобългарския език 1991).
     В долната таблица сравнявам 44 от мурфатларските знаци с буквите от гръцката азбука, използвани в четири прабългарски надписа . Девет от мурфатларските руни съвпадат по форма с буквите от гръцката азбука.Monday, 1 April 2013

Сравнителен анализ - донско-кубанско писмо.


Първите артефакти на степната писменост открити в Източна Европа са надписите от съкровището от Нагь Сент Миклош през 1799 та и текста върху глинена бъклица от района на Царицин през 1896 та. По късно биват открити руническите надписи от Маяцкое и Хумара. Първоначално някои учени смятат, че тези надписи имат общ произход с Орхоно-енисейските (Donner O. 1896, Мелиоранский П.). Немет, а по късно и Малов поставят под съмнение тази гледна точка и разглеждат източноевропейските руни като различно писмо (Németh J. 1932, Малов С. 1936).Турчанинов прави опит да ги разчете източноевропейските руни с помоща на езика на осетинците (Турчанинов Г. 1971). Алтхайм излиза с хипотеза, по късно доусъвършенствана от Хаусиг, че орхоноенисейското писмо и източноевропейските руни са възникнали от различни варианти на семитските азбуки, използвани за езици от иранската група (Altheim F. 1948, Haussig H. 1985).
В статия за новооткрития надпис от Сарваш, унгарският лингвист А. Рона –Таш поделя рунните надписи от Източна Европа на 5 географски региона: Северен Кавказ, Волго-донския район, Добруджа, Източна България, Карпатите (Rona-Tas A. 1988). Кизласов прави малко по-различна подялба. Въз основа на задълбочен анализ, той разделя степните алфавити на две групи: Азиатска и Евроазиатска. Азиатската група включва Орхоноенисейското писмо. В евроазиатската влизат донския, кубанската, ашикташката, южноенисейската и исфаринската азбуки. Извън класацията, Кизласов оставя рунните надписи от Балканите и Карпатския басейн (Kызласов И. 1994). Тук ще направя сравнение между петте азбуки от евроазиатската група по класификацията на Кизласов от една страна и мурфатларските руни от друга. Подобни на знаците от мурфатларските надписи са както следва: 14 от донските, 13 от кубанските, 10 от южноенисейските, 11 от ашикташките и 5 от исфаринските знаци.