Sunday, 7 April 2013

Сравнителен анализ- секлерско руническо писмо.


     За пръв път писмото на секлерите се споменава в хрониката на Симон де Кеза от 1282-1285, но най-ранните образци на секлерските руни са от 15 век. Надписа от Хомородкараксонфалва (на румънски Кречунел) се датира от преди 1495 година. Първият секлерски абецедар е намерен на корицата на инкунабула от библиотеката в Николсбург (Микулов, Чехия) и се датира на 1483. Днес са известни около 15 секлерски надписа от преди 1598 когато Я. Телеги пише кратка монография за руническото писмо (Rona-Tas A. 1999). Произхода на секлерските руни не е установен. Правени са опити за сравнение с орхоно-енисейското писмо (Nemeth J. 1971) или донско-кубанските надписи (Hosszu G. 2013). Предполага се, че формите на буквите а, е, о, ф идват от груцката азбука с посредничеството на славянските азбуки (Rona-Tas A. 1999).
      В долната таблица сравнявам 44 -те мурфатларски знака със секлерските руни. Осем от мурфатларските знаци съвпадат по форма с букви от азбуката на секлерите.
No comments:

Post a Comment