Monday, 1 April 2013

Сравнителен анализ - донско-кубанско писмо.


Първите артефакти на степната писменост открити в Източна Европа са надписите от съкровището от Нагь Сент Миклош през 1799 та и текста върху глинена бъклица от района на Царицин през 1896 та. По късно биват открити руническите надписи от Маяцкое и Хумара. Първоначално някои учени смятат, че тези надписи имат общ произход с Орхоно-енисейските (Donner O. 1896, Мелиоранский П.). Немет, а по късно и Малов поставят под съмнение тази гледна точка и разглеждат източноевропейските руни като различно писмо (Németh J. 1932, Малов С. 1936).Турчанинов прави опит да ги разчете източноевропейските руни с помоща на езика на осетинците (Турчанинов Г. 1971). Алтхайм излиза с хипотеза, по късно доусъвършенствана от Хаусиг, че орхоноенисейското писмо и източноевропейските руни са възникнали от различни варианти на семитските азбуки, използвани за езици от иранската група (Altheim F. 1948, Haussig H. 1985).
В статия за новооткрития надпис от Сарваш, унгарският лингвист А. Рона –Таш поделя рунните надписи от Източна Европа на 5 географски региона: Северен Кавказ, Волго-донския район, Добруджа, Източна България, Карпатите (Rona-Tas A. 1988). Кизласов прави малко по-различна подялба. Въз основа на задълбочен анализ, той разделя степните алфавити на две групи: Азиатска и Евроазиатска. Азиатската група включва Орхоноенисейското писмо. В евроазиатската влизат донския, кубанската, ашикташката, южноенисейската и исфаринската азбуки. Извън класацията, Кизласов оставя рунните надписи от Балканите и Карпатския басейн (Kызласов И. 1994). Тук ще направя сравнение между петте азбуки от евроазиатската група по класификацията на Кизласов от една страна и мурфатларските руни от друга. Подобни на знаците от мурфатларските надписи са както следва: 14 от донските, 13 от кубанските, 10 от южноенисейските, 11 от ашикташките и 5 от исфаринските знаци. 

No comments:

Post a Comment