Sunday, 24 March 2013

Сравнителен Анализ - орхоно-енисейско писмо.


Част Трета
Сравнителен анализ
Още първите изследователи на мурфатларските рунически надписи се опитват да установят произхода на тази писмена система. Румънските археолози се насочват както към гръцкото писмо и старогерманските руни така и към орхоно-енисейската писменост. (Барня, Й. 1962, Комша М. 1964, Bogdan D. 1960) Бешевлиев прави сравнителен графичен анализ на знаците от Мурфатлар със степните писмености от Европа и Азия, старогерманските руни и знаците от Североизточна България. Той е категоричен, че руните от Мурфатлар са по- близки със знаците от Североизточна България и със степните писмени системи. Бешевлиев, също така, отбелязва наличието на четири кирилски букви сред мурфатларските руни. Той допуска възможността, създателят на кирилицата да ги е заимствал от рунната азбука.( Beshevliev, V. 1977). П. Георгиев вижда в мурфатларските знаци променени гръцки букви ( Georgiev P. 1995) . Попконстантинов смята, че мурфатларските знаци са възникнали като криптография въз основата на кирилски, глаголически, гръцки и рунни знаци (Попконстантинов К. 2003). Кизласов отчита, че освен това в мурфатларското писмо има и немалко уникални графеми (Kызласов И. 1994).
Въпреки че графичната близост едва ли би помогнала за дешифриране на мурфатларските надписи направих този сравнителен анализ както за да получа една по-пълна представа за приликите и разликите на мурфатларските знаци с писмените системи смятани за потенциаления им първообраз: орхоно-енисейските руни, донско-кубанското писмо, надписите от североизточна България, гръцката азбука, кирилицата, глаголицата, карпатските руни и писмото на секлерите.

Орхоно-енисейска писменост

Първите образци на орхоно-енисейското писмо са открити по долината на река Орхон и са от началото на 8 век. Поради графичната им прилика с рунната азбука са наречени орхонски руни. В орхонското писмо някои от съгласните имат две форми в зависимост дали са използвани с предни и задни гласни. Също така има знаци представящи две съгласни. Откакто орхонското писмо е дешифрирано от В. Томсън, са преведени множество дълги и къси надписи. Формата на буквите и техните звукови стойности са установени и палеографията им уточнена. Смята се, че орхоноенисейското писмо е създадено на базата на някоя от семитските азбуки от Средна Азия и на местни пиктографски знаци. Във връзка с мурфатларското писмо е интересно, че част от учените смятат че Орхоно-енисейското писмо и Източноевропейските руни са генетически свързани.
В долната таблица по материали от Кононов (Кононов А. 1980) сравнявам трите дяла на орхоно-енисейското писмо (таласко, енисейско и орхонско) с 44-те най- често срещани мурфатларски знака. В колонка 6 са показани тяхните форми, а в колонка 7 поредният им номер. Установява се, че 13 от мурфатларските знаци са графически близки с орхонските руни.
No comments:

Post a Comment