Friday, 22 March 2013

Надписите 3

Част Втора

Надписите

продължение


Знак М81
Знак М81 се намира в църквата В4 вляво от надпис М1. Снимка на знака е публикувана от Попконстантинов (Popkonstantinov K. Kronsetiner О. 1994).Надпис П1
Надпис П1 е създаден при изработкатра на розетата от Плиска намерена през 1961 в Плиска и е публикувана през 1978 от Ваклинов (Vaklinov S. 1978). Повечето от изследователите на мурфатларските руни приемат надписа от розетата за написан със същата азбука (Tryjarski E. 1985, Georgiev P. 1995, Иванов Ив. 2005). Неведнъж са правени опити за дешифриране на надписа от розетата (Tryjarski E. 1985, Georgiev P. 1995, Иванов Ив. 2005Сидоров М. Келеведжиев Е. 1999, Михайлов, С. 1995, Сачев Е. 1977). 

         От показаните горе надписи отделих 77 различни знака. От тях 44 се срещат два или повече пъти. От срещащите се само един път знаци някои може би са лигатури(52, 60, 54), други тамги (67,68, 71, 74), както и заглавни букви и варианти на знаци. Въпреки и несигурно първите 44 знака от долната таблица са вероятно голяма част от състава на мурфатларската азбука. В следващата глава те ще бъдат използвани за сравнение с писмености имащи поне теоретично някаква връзка с мурфатларските руни.
        
        В долната таблица първата колонка показва номера на знака, втората- самия знак, а третата честотата на поява (първата цифра показва колко пъти се среща а втората в колко надписа).


Използвана литература

Барня, Й. 1962. Предварительные сведения о каменные памятниках в Басараби (обл. Доброджа).- Dacia VI;
Бешевлиев В. 1974, Етническата принадлежност на рунните надписи при Мурфатлар, Векове, 4, 12-22;
Войников Ж. 2011, Алано-древнобългарското писмо, София, Фабер;
Георгиев П. 1996, За един рунически надпис от Мурфатлар.- Епископ Константинови четения, 2, 188-193;
Георгиев П. 1997, За характера на руническото писмо в средновековна България.- Проблеми на прабългарската история и култура, 3, 96-109;
Георгиев П. 2005, “Руническият” надпис № 20 от Мурфатлар – четене и коментар на културно-религиозните идеи.- В: Културните текстове на миналото: носители, символи и идеи, ІІІ София, 149-156;
Гълъбов Ив. 1975, Средновековната българска кирилска епиграфика през последните 30 години. Археология, 1975, 4, 15-25;
Добрев П. 1992, Каменната книга на прабългарите : [Изследване] София : Проксима;
Иванов Ив. 2005, Названия на прабългарските богове-планети., www.protobulgarians.com;
Иванов Ив. 2007, Разчитане на прабългарски надпис-билингва от с. Басараб, Северна Добруджа, www.protobulgarians.com;
Иванов Ив. 2009, За четенето на един рунен надпис от Мурфатлар., www.protobulgarians.com;
Иванов Ив., Минкова М. 2010, За четенето на някои раннобългарски надписи от Североизточна България, Laurea in honorem Margaritae Vaklinova, Книга 2, НАИМ-БАН, София, 354-359;
Иванов Ив. 2009, За четенето на един рунен надпис от Мурфатлар., www.protobulgarians.com;
Иванов Ив. 2012, Надписите от Мурфатлар и представата за кръста като оръжие сред българските монаси., www.protobulgarians.com;
Иванов Ив. 2012, Присъства ли името Зиези в рунните надписи от Мурфатлар? www.protobulgarians.com;
Иванов П. 1984, Две становища върху прабългарската руническа азбука и някои надписи на нея Добруджа, Сборник / Исторически музей-Силистра;
Иванов П. 1990 , Към въпроса за руническото писмо на прабългарите, Добруджа : Сборник, Исторически музей-Силистра, 53-61;
Иванов П. 1995, Отношението на прабългарите към християнството според техните рунически надписи Ави-тохол / Историческо дружество Българска орда;
Иванов П. 1999 а, Нов поглед върху една публикация за характера на прабългарското руническо писмо, Научни съобщения на СУБ - клон Добрич;
Иванов П. 1999 б, За смисловото съдържание на най-разпространения прабългарски рунически надпис, Научни съобщения на СУБ Добрич;
Иванов П. 1999 в, Прабългарската руническа азбука. Особености и правила за писане и четене, Научни съобщения на СУБ - клон Добрич;
Иванов П. 2001, Прабългарски рунически надписи открити в Добруджа, Краезнание Добрич , Издание на Дружеството на краеведите и на клуб Родознание в град Добрич ;
Комша М. 1964, К вопросу истолкования некоторых граффито из Басараби, Dacia, VIII, 363–374;
Михайлов, С. 1995, Към тълкуването на бронзовата седмолъчна розета от Плиска, Старобългаристика, XIX, 2, 94- 101;
Попконстантинов К. 1993, Рунически надписи от Средновековна България. - Studia protobulgarica et mediaevalia europensia. В чест на професор Веселин Бешевлиев. В. Търново, 141-165;
Сачев Е. 1977, Надписът върху бронзовата розета от Плиска, Векове, 6, 78-81;
Сидоров М. Келеведжиев Е. 1999, Опит за идентификация и датиране на розетата от Плиска, Старобългаристика, XXIII, 2, 78- 87;
Barnea I. 1962, Les monuments rupestres de Basarabi en Dobroudja, Cahiers archéologiques, Paris, 13, 1962, pp. 187-208;
Barnea I. 1963, Reprezentarea labirintului pe monumentele rupestre de la Basarabi (reg. Dobrogea), Studii şi cercetări de istorie veche, Bucureşti, nr. 14, 1, 1963, pp. 189-195;
Barnea I.1981, Christian art in Romania, vol. 2, Bucharest, 46-90;
Barnea I., Bilciurescu V. 1959, Şantierul arheologic Basarabi (reg. Constanţa), Materiale şi cercetări arheologice, Bucureşti, 6, 1959, pp. 541-566;
Barnea I. Ştefănescu S. 1971, Din istoria Dobrogei, vol. III, Bizantini, români şi bulgari la Dunărea de Jos, coll. Bibliotheca Historiae Romaniae, vol. 9, ed. Academiei RSR, Bucureşti, 1971, 181-233 ;
Beshevliev, V. 1977, Beobachtungen uber die protobulgarischen runeninschriften bei Basarabi (Murfatlar), ИИМВ, Varna, 13 (28),49 55;
Bogdan D. 1960, Grafitele de la Basarabi , Analele Universităţii ParhonSeria Ştiinte socialeistorie, Bucureşti, nr. 9, 16, 1960, 31-49;
Daniel C. 1987, Prima atestare scrisa a limbii române: cuvinte românesti din secolul al X-lea în inscriptiile de la Basarabi, jud. Constanta, Istorii neelucidate. Almanah estival '87, Luceafarul, p. 35-40;
Daniel C. 1989, Cuvinte românesti in inscriptiile de la Basarabi, Noi Tracii XVIII/173, Roma, 1-10 ;
Diaconu P. Petre N. 1969, Quelques observations sur le complexe archéologique de Murfatlar (Basarabi) , Dacia, Bucureşti, 13, 443-456;
Georgiev P. 1995 The Bronze Rozette from Pliska (on decoding the runic inscriptions in Bulgaria).- ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Studia byzantina ac slavica Vl. Vavrínek (=Byzantinoslavica, LVI), 1995, 547-555;
Popkonstantinov K. Kronsetiner О. 1994, Altbulgarische Inschriften. I. (Die Slawischen Sprachen, 36. Salzburg-Wien;
Stanciulescu Al. 1977, Contributii la descifrarea inscriptiilor de la Murfatlar (Basarabi), BOR, 95, 9-12, 1024-1034;
Stanciulescu Al. 1986, One hypothesis the decipherment of the inscriptions from Murfatlar (Basarabi), Balkan Studies, 27, 1986, 2, 238-251;
Tryjarski E. 1980, Nieznany alphabet, Problemy 3 (408), 2-9;
Tryjarski E. 1981, Etat actuel des recherches sur l’alphabet de Murfatlar et de Pliska ; JA CCLXIX, 361-372;
Tryjarski E. 1985, Alte und neue Probleme der runenartigen Inschriften europas. Ein Versuch der Entzifferung der texte aus Murfatlar und Pliska. – Runen tamgas und Graffiti aus Asien und Osteuropas. Wiesbaden, 53-80;
Vaklinov S. 1978, Ein Denkmal Runischen Schriftums Pliskas, Studia in honorem Veselin Beshevliev, Sofia, 245-254;
www.biserici-rupestre-basarabi.ro
www.patsinakia.com


No comments:

Post a Comment